เทคนิคการลดต้นทุนการส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ

 

                  การส่งออกสินค้าระหว่างประเทศจากประเทศต้นทางไปยังประเทศผู้รับปลายทาง เพื่อกระจายสินค้าส่งออกและนำไปจำหน่ายต่อนั้น การขนส่งสินค้าที่มีอัตราค่าบริการถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนในการผลิตสินค้านั้น ๆ ซึ่งการขนส่งสินค้าไปยังประเทศต่าง ๆ ด้วยระยะทางนั้น ก็จะมีค่าใช้จ่ายและอัตราการขนส่ง อัตราการนำเข้าสินค้าต่าง ๆ ที่ต้องเสียภาษีนำเข้า-ส่งออก ตามอัตราที่ภาครัฐกำหนดไว้อีกด้วย จึงเห็นได้ว่าการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเพื่อการจำหน่ายนั้นมักจะมีต้นทุนในการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับสินค้าที่ผลิตเพื่อจำหน่ายในการอุปโภค/บริโภคภายในประเทศแล้ว ก็พบว่าสินค้าที่ผลิตเพื่อจำหน่ายยังต่างประเทศจะมีต้นทุนในการผลิตที่สูงกว่า เพราะมีขั้นตอนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งสินค้านั้น ๆ ด้วย

ดังนั้นการลดหรือจำกัดอัตราค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศให้มีจำนวนที่ถูกลง จึงถือว่าเป็นการช่วยลดต้นทุนในการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการได้กำไรหรือส่วนต่างเพิ่มขึ้นจากเดิมได้

เทคนิคการลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

เลือกบริษัทที่เป็นตัวแทนในการรับ-ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มีมาตรฐาน มีความเป็นมืออาชีพ และยังมีความน่าเชื่อถือเป็นยอมรับจากหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้เพราะบริษัทที่เป็นตัวแทนในการรับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ย่อมต้องติดต่อประสานงานกับหลากหลายประเทศทั่วโลก อีกทั้งยังควรมีเครือข่ายหรือทีมงานกระจายหลาย ๆจุดในต่างประเทศ เพื่อการขนส่งที่รวดเร็วและคล่องตัวยิ่งขึ้น และยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลำเลียงสินค้าไปยังประเทศปลายทางได้ด้วย

ผู้ประกอบการควรทำความเข้าใจในกระบวนการขนส่งสินค้าหรือลำเลียงสินค้าเพื่อส่งออกระหว่างประเทศด้วย ทั้งนี้เพราะผู้ประกอบการจะได้สังเกตและเห็นได้ว่าสามารถลดต้นทุนการส่งออกสินค้าระหว่างประเทศขั้นตอนใดได้บ้าง และนำมาวิเคราะห์การส่งออกสินค้าระหว่างประเทศในแต่ละครั้ง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการลดต้นทุนการส่งออกสินค้า เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตสินค้านั้น ๆ ได้

                  เลือกสิ่งบรรจุภัณฑ์หรือการห่อหุ้มสินค้าด้วยความมีประสิทธิภาพ เพราะการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจะเป็นการขนส่งสิ่งของจากประเทศต้นทางไปยังประเทศปลายทางที่อยู่ห่างกันด้วยระยะทาง ดังนั้นการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจึงอาจได้รับการกระแทกได้มากกว่าการขนส่งสินค้าภายในประเทศที่มีระยะทางสั้นกว่าได้ การเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับบรรจุหีบห่อที่ดีจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ประกอบการควรคำนึงถึง เพื่อความปลอดภัยที่มากกว่าในระหว่างการขนส่งสินค้า ทำให้สินค้าอยู่ในสภาพดี ในทางตรงกันข้ามหากผู้ประกอบการไม่ใส่ใจในเรื่องการบรรจุหีบห่อแล้ว ก็อาจทำให้สินค้าได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่ง จนอาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายหรือเสียรายได้จากการขาดประโยชน์ของสินค้าชิ้นนั้น ๆ ดังนั้นการดูแลบรรจุหีบห่อที่ดีจึงเป็นการช่วยลดต้นทุนในการผลิตสินค้าได้เช่นกัน

                  ดูแลและจัดการขั้นตอนการปฏิบัติตามพิธีการทางด้านศุลกากรที่ถูกต้อง เพื่อลดขั้นตอนการตรวจสอบและค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นได้ (หากมี) เพราะการไม่ปฏิบัติตามพิธีการด้านศุลกากรจะทำให้ผู้ประกอบการทำผิดข้อบังคับในการส่งออกสินค้าระหว่างประเทศจนอาจต้องเสียค่าปรับหรือไม่สามารถส่งออกสินค้าได้

                  เทคนิคที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นสิ่งที่ช่วยลดต้นทุนในการผลิตให้ผู้ประกอบการที่ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศได้ ดังนั้นผู้ประกอบการควรคำนึงและใส่ใจการเลือกบริษัทที่เป็นตัวแทนผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ดี รวมไปถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมาเพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิตสินค้าได้