5 ขั้นตอนเตรียมพร้อมสู่ตลาดแห่งการส่งออก

ธุรกิจอีคอมเมิร์สหรือธุรกิจค้าขายออนไลน์ที่เฟื่องฟูอยู่ในปัจจุบัน ล้วนเป็นธุรกิจที่เน้นการขนส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ใช้บริการ ซึ่งธุรกิจประเภทนี้จะไม่เน้นการมีหน้าร้านหรือการบริการโดยตรง แต่จะเน้นการขายหรือแนะนำสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่า การจัดส่งสินค้าจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อจึงจำเป็นต้องพึ่งพากระบวนการขนส่งสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นตลาดของธุรกิจอีคอมเมิร์สจึงมีผลที่แปรผันโดยตรงกับตลาดธุรกิจแห่งการส่งออกหรือนำเข้าสินค้าและบริการ

                  ดังนั้นการเตรียมพร้อมสู่ความเป็นผู้ประกอบธุรกิจอีคอมเมิร์สหรือผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าออนไลน์ที่ดี จำเป็นจะต้องศึกษาข้อมูลเพื่อรู้ให้ครอบคลุมในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและการจำหน่ายสินค้า เพราะการขนส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศไปถึงมือผู้ซื้อถือว่าเป็นหัวใจหลักของการประกอบธุรกิจอีคอมเมิร์สเช่นกัน

5 ขั้นตอนสู่ความเป็นมืออาชีพในการขนส่งสินค้าของธุรกิจออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ส

                  การก้าวเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพสำหรับผู้ประกอบธุรกิจอีคอมเมิร์สหรือผู้ค้าธุรกิจออนไลน์ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม ซึ่งการเข้าสู่ระบบการจัดส่งสินค้าที่ดีและรวดเร็วถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญ ที่สามารถช่วยผลักดันให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปได้ด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่องและคล่องตัวยิ่งขึ้น โดยมีแนวทางการปฏิบัติดัง 5 ขั้นตอนที่สำคัญดังต่อไปนี้

                  1.สำรวจข้อมูล และศึกษาขั้นตอน รวมทั้งเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการส่งออก-นำเข้า เพราะการส่งออก-นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศหรือไปยังต่างประเทศนั้น เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทำให้ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายกำหนด เพราะหากไม่ปฏิบัติตามให้ถูกต้องหรือมีการฝ่าฝืนก็จะมีโทษทางกฎหมาย จนอาจทำให้ต้องปิดกิจการลงได้ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรศึกษารายละเอียดและข้อมูลในการส่งออก-นำเข้า สินค้าให้เรียบร้อยเสียก่อน รวมไปถึงยังต้องสำรวจสิ่งต้องห้ามนำเข้า-ส่งออก ของประเทศนั้น ๆ ที่มีการจำกัดไว้โดยเฉพาะด้วย

                  2.ขั้นตอนการหาตลาด สำรวจความต้องการของตลาด แน่นอนว่าความต้องการทางด้านตลาดของแต่ละประเทศนั้นไม่เหมือนกัน ดังนั้นความต้องสิ่งของหรือสินค้าในบางประเทศอาจจะแตกต่างกันไป ดังนั้นคุณจึงควรสำรวจความต้องการของตลาดให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของสินค้าที่ทำการขายอยู่ด้วย

                  3.ขั้นตอนการเตรียมสินค้าเพื่อการส่งออก ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเช่นกัน เพราะสินค้าแต่ละชนิดก็ย่อมต้องการการดูแลและห่อหุ้มหีบห่อที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นคุณจึงควรสำรวจและตรวจสอบว่าวัสดุที่ใช้ในการห่อหุ้มสินค้าของคุณมีความเหมาะสมกับสินค้านั้น ๆ แล้วหรือไม่ เพราะการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจำเป็นต้องใช้ระยะเวลา และมีระยะทางที่ยาวกว่าการขนส่งสินค้าภายในประเทศ จนอาจทำให้สินค้านั้น ๆ เกิดความเสียหายในระหว่างขนส่งได้

                  4.การสำรวจคลังสินค้าหรือโกดังเก็บสินค้า การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ไม่สามารถจัดส่งได้ในทันที หรือต้องผ่านการเปลี่ยนเส้นทางหรือส่งต่อในระหว่างกระบวนการขนส่งสินค้าข้ามประเทศ หรือต้องรอรอบการขนส่งสินค้าก็ตาม การสำรวจคลังสินค้าเพื่อการกระจายสินค้า รวมไปถึงโกดังเก็บสินค้า โกดังพักสินค้าในระหว่างขนส่งก็มีความจำเป็นต่อการขนส่งสินค้าเช่นกัน ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรพิจารณาเลือกคลังสินค้าหรือโกดังเก็บสินค้าที่ดีด้วย ซึ่ง CityLink Express เป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าที่มีการให้บริการคลังสินค้าไปพร้อม ๆ กัน ลดภาระการหาคลังสินค้าให้กับผู้ประกอบการได้ด้วย

                  5.ขั้นตอนการขนส่งสินค้า ผู้ประกอบการควรพิจารณาเลือกบริษัทรับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มีมาตรฐาน ทั้งยังต้องเป็นบริษัทที่มีเครือข่ายครอบคลุม พร้อมการให้บริการที่ยุติธรรมทั้งในเรื่องอัตราค่าบริการ การขนส่ง และความรวดเร็วในการขนส่งด้วย ซึ่ง CityLink Express คือผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มีทีมงานกระจายอยู่มากมาย รวมไปถึงการมีเครือข่ายที่เป็นพันธมิตรในการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศในระดับมืออาชีพอีกด้วย

                  การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจึงถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องมีการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ดังนั้นการเลือกใช้บริการกับบริษัทขนส่งที่มีความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐาน จึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจการค้าของคุณได้เช่นกัน