City-Link Express Personal Data Protection Policy

City-Link Express Personal Data Protection Policy
บริษัท ซิตี้-ลิงค์ เอ็กซ์เพรส แอนด์ โลจิสติกส์(ประเทศไทย) จำกัด(City-Link Express) มุ่งมั่นที่จะปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประเทศไทยพ.ศ. ๒๕๖๒

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้กำหนดโดยบริษัท ซิตี้-ลิงค์ เอ็กซ์เพรส แอนด์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
(City-Link Express)ซึ่งบริษัทจะรวบรวม กำหนดใช้ ประมวลผล แบ่งปัน ปกป้องและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณซึ่งจะสอดคล้องกับพระราชบัญญัติและนโยบาย

“ข้อมูลส่วนบุคคล” (ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ) หมายถึง ข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลที่เป็นบุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวตนคนๆนึงได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงเสียงและภาพที่เกี่ยวข้องที่สามารถระบุตัวตนได้

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ซิตี้-ลิงค์จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณเฉพาะในกรณีที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามความสมเหตุสมผล และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะดำเนินการอย่างยุติธรรมและชอบด้วยกฎหมายตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของซิตี้-ลิงค์

การเก็บรวบรวมข้อมูลของซิตี้-ลิงค์

 1. ซิตี้-ลิงค์จะเก็บข้อมูลจากลูกค้าที่ได้มอบให้แก่บริษัทด้วยความสมัครใจ
 2. ซิตี้-ลิงค์จะเก็บข้อมูลจากการใช้บริการ หรือ ผลิตภัณฑ์ผ่านทางบริษัทหรือตัวแทน
 3. ซิตี้-ลิงค์จะเก็บข้อมูลจากการใช้งานผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท
 4. ซิตี้-ลิงค์จะเก็บข้อมูลในกรณีที่คุณเป็นผู้รับพัสดุซึ่งจัดส่งโดยซิตี้-ลิงค์หรือตัวแทน
 5. ซิตี้-ลิงค์จะเก็บข้อมูลเมื่อคุณสมัครงานกับทางบริษัท
 6. ซิตี้-ลิงค์จะเก็บข้อมูลเมื่อคุณติดต่อหาบริษัทโดยตรง

หากไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลตามกล่าวข้างต้นทางซิตี้-ลิงค์อาจไม่สามารถให้บริการใดๆได้ เช่นการส่งพัสดุไปต่างประเทศ หรือติดตามสถานะพัสดุ หรือหากสามารถทำได้ อาจมีความล่าช้าในการจัดหาหรือการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว ซึ่งทางซิตี้-ลิงค์จะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบใดๆสำหรับกรณีล่าช้าเนื่องจากขาดข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ซิตี้-ลิงค์สามารถรวบรวมได้จะนำไปใช้และดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังต่อไปนี้

 1. ใช้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับจัดส่งสินค้าภายในประเทศและต่างประเทศ
 2. ใช้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงการบริการของซิตี้-ลิงค์ เช่น บริการจัดส่งพัสดุ คลังสินค้า รวมถึงบริการเสริมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับซิตี้-ลิงค์
 3. การจัดการธุรกรรมทางการเงินระหว่างลูกค้าและซิตี้-ลิงค์
 4. การโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการของซิตี้-ลิงค์เช่น บริการจัดส่ง คลังสินค้า และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์และธุรกิจหลักของซิตี้-ลิงค์ รวมถึงบริการประกันภัยพันธมิตรทางธุรกิจของซิตี้-ลิงค์
 5. การโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพื่อการกุศลที่เกี่ยวข้องกับซิตี้-ลิงค์
 6. การจัดหาพนักงานเพื่อร่วมงานกับซิตี้-ลิงค์
 7. วัตถุประสงค์อื่นที่อาจจำเป็นสำหรับการดำเนินงานของบริการและธุรกิจของซิตี้-ลิงค์หรือตามกฎหมายที่บังคับใช้หรือกฎระเบียบรวมทั้งการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังหน่วยงานศุลกากร

การตลาด
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยซิตี้-ลิงค์เพื่อการตลาดแบบตรงหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติและนโยบาย บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการหรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับซิตี้-ลิงค์หลังจากที่เราได้รับความยินยอมจากคุณ และคุณมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ซิตี้-ลิงค์อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมให้กับผู้ร่วมธุรกิจของซิตี้-ลิงค์ที่ให้บริการจัดส่ง, ส่งต่อ, คลังสินค้า, หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามคำขอของคุณหรือบริการที่ทำสัญญา

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามที่สามารถช่วยเหลือบริษัทในด้านการทำงานภายใน เช่น การออกใบแจ้งหนี้ และการส่งใบแจ้งยอดบัญชี เช็คอ้างอิงเครดิต บริการขนส่งและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคคลภายนอกเหล่านี้จะปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติและนโยบายของซิตี้-ลิงค์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสามารถเข้าถึงได้เฉพาะบุคลากรของบริษัทหรือบุคลากรของบุคคลที่สามเท่านั้น บุคลากรของบริษัทและบุคลากรของบุคคลภายนอกจะได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติตามการรักษาความลับและข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ของบริษัทเมื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

นอกเหนือจากกรณีที่ระบุไว้ในที่นี้และเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย ทางซิตี้-ลิงค์จะไม่แบ่งปัน ขาย ให้เช่า แลกเปลี่ยนและ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามอื่น ๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคุณ

การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
ซิตี้-ลิงค์อาจเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปต่างประเทศ (ภายในกลุ่มบริษัทซิตี้-ลิงค์หรือบุคคลที่สาม) เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์หรือที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกรวบรวมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะดำเนินการตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติและนโยบาย โดยการส่งข้อมูลส่วนบุคคลลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของข้อมูลก่อนเท่านั้น และซิตี้-ลิงค์จะดำเนินการอย่างสมเหตุสมผลและปฏิบัติได้จริงตามขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามพระราชบัญญัติและนโยบาย

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ซิตี้-ลิงค์จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเกินความจำเป็น จะปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นและวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด

การปกป้องและการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ซิตี้-ลิงค์จะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่สมเหตุสมผลและใช้ได้จริง ซึ่งออกแบบมาเพื่อป้องกันการสูญหาย การใช้ข้อมูลในทางที่ผิด หรือ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับการยินยอม

การใช้คุกกี้(Cookies) เข้าสู่เว็บไซต์ของซิตี้-ลิงค์
เมื่อคุณเข้าสู้เว็บไซต์ของซิตี้-ลิงค์คุกกี้จะถูกเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณและจะใช้งานตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของซิตี้-ลิงค์ คุณมีทางเลือกที่จะไม่ยอมรับคุกกี้ แต่ถ้าคุณไม่ยอมรับฟังก์ชันต่างๆอาจไม่พร้อมใช้งาน

ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล
ซิตี้-ลิงค์จะดำเนินงานตามขั้นตอนอย่างเหมาะสม เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นข้อมูลปัจจุบัน ตามความจำเป็นของวัตถุประสงค์การใช้งาน รวมทั้งข้อมูลที่เปิดเผยต่อบุคคลที่สาม จะเก็บไว้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ในกรณีที่คุณแจ้งข้อมูลส่วนตัวให้ทราบว่าไม่ถูกต้องและครบถ้วน ทำให้เข้าใจผิดหรือไม่เป็นปัจจุบัน เราจะปรับปรุงตามพระราชบัญญัติและนโยบาย ภายใต้สิทธิตามกฎหมายและภาระผูกพันอื่นๆของซิตี้-ลิงค์เสมอ

การเข้าถึงข้อมูลและการติดต่อ
ภายใต้ตามพระราชบัญญัติและนโยบาย คุณมีสิทธิ์ที่จะหาทางเข้าถึง และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราถือครอง นอกจากนี้คุณสามารถขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องที่คุณเคยยินยอมคุณสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ทุกเมื่อ หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ดังกล่าวหรือมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือนโยบายควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูลของเราที่ 02-6718880 ขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมเพื่อปฎิบัติตามคำขอเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ