บริการเข้ารับพัสดุฟรีทั่วประเทศ

เรามีบริการเข้ารับพัสดุแบบ Next Business Day ฟรีทั่วประเทศ (ไม่รวมพื้นที่ห่างไกล)

หรือหากลูกค้าต้องการส่งสินค้าเข้ามาที่บริษัทด้วยตนเอง

รับส่วนลดพิเศษ 50 บาท สำหรับน้ำหนัก 10 กิโลกรัมแรก และให้ส่วนลดเพิ่ม 25 บาท ทุก 10 กิโลกรัม

สำหรับพื้นที่ห่างไกลมีค่าบริการ 150 บาท

โปรดตรวจสอบพื้นที่ห่างไกล ด้านล่างนี้

เกาะช้าง 23170

อำเภอฮอด 50240

อำเภอสะเมิง 50250

อำเภอดอยเต่า 50260

อำเภอแม่แจ่ม 50270

อำเภออมก๋อย 50310

อำเภอเวียงแหง 50350

อำเภอทุ่งหัวช้าง 51160

อำเภอเถิน 52160

อำเภอแม่ปริก 52180

อำเภอบ่อเกลือ 55220

อำเภอเชียงม่วน 56160

อำเภอเวียงป่าเป้า 57170

อำเภอแม่สรวย 57180

อำเภอแม่เจดีย์ 57260

อำเภอเวียงแก่น 57310

อำเภอขุนตาล 57340

อำเภอเมือง 58000

อำเภอแม่สะเรียง 58110

อำเภอแม่ลาน้อย 58120

อำเภอปาย 58130

อำเภอขุนยวม 58140

อำเภอปางมะผ้า 58150

อำเภออุ้งผาง 63170

อำเภอน้ำหนาว 67260

อำเภอทองผาภูมิ 71180

อำเภอสังขละบุรี 71240

เกาะลันตา 81150

เกาะยาว 82160

เกาะพะงัน 84280

เกาะเต่า 84360

อำเภอเบตง 95110

อำเภอบันนังสตา 95130

อำเภอธารโต 95150/ 95160/ 95170

อำเภอตากไบ 96110

อำเภอสุไหงโก-ลก 96120

อำเภอระแงะ 96130

อำเภอสุไหงปาดี 96140

อำเภอรือเสาะ 96150

อำเภอแว้ง 96160

อำเภอบาเจาะ 96170

อำเภอสุคิริน 96190

อำเภอศรีสาคร 96210

อำเภอจะแนะ 96220

เงื่อนไขการเข้ารับพัสดุ
1.  ขนาดกล่อง (กว้าง + ยาว + สูง) ไม่เกิน 180 เซนติเมตร
2. ขนาดพัสดุด้านใดด้านหนึ่งไม่เกิน 100 เซนติเมตร
3. น้ำหนักของพัสดุ ไม่เกิน 25 กิโลกรัม ต่อกล่อง

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนเแปลงเงื่อนไข หรือการปฎิเสธการเข้ารับสินค้าที่มีขนาดหรือน้ำหนักเกินที่กำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ